original

original là gì? Ý nghĩa của từ original gốc; nguyên thủy; nguyên bản

  • original là gì ?

  • Ý nghĩa của từ original là gì ?
  • original là gì trong toán học ?
  • original dịch
  • original dictionary
  • original là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ original trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ original trong toán học
  • original tiếng việt là gì ?
  • What is original in english ?