orientational invariance

orientational invariance là gì? Ý nghĩa của từ orientational invariance tính bất biến định hướng

  • orientational invariance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ orientational invariance là gì ?
  • orientational invariance là gì trong toán học ?
  • orientational invariance dịch
  • orientational invariance dictionary
  • orientational invariance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ orientational invariance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ orientational invariance trong toán học
  • orientational invariance tiếng việt là gì ?
  • What is orientational invariance in english ?