oribiform curve

oribiform curve là gì? Ý nghĩa của từ oribiform curve đường có độ rộng không đổi

  • oribiform curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oribiform curve là gì ?
  • oribiform curve là gì trong toán học ?
  • oribiform curve dịch
  • oribiform curve dictionary
  • oribiform curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oribiform curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oribiform curve trong toán học
  • oribiform curve tiếng việt là gì ?
  • What is oribiform curve in english ?