ordinary

ordinary là gì? Ý nghĩa của từ ordinary thường, thông thường

  • ordinary là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ordinary là gì ?
  • ordinary là gì trong toán học ?
  • ordinary dịch
  • ordinary dictionary
  • ordinary là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ordinary trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ordinary trong toán học
  • ordinary tiếng việt là gì ?
  • What is ordinary in english ?