orbit

orbit là gì? Ý nghĩa của từ orbit quỹ đạo; hh, mặt chuyển tiếp

  • orbit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ orbit là gì ?
  • orbit là gì trong toán học ?
  • orbit dịch
  • orbit dictionary
  • orbit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ orbit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ orbit trong toán học
  • orbit tiếng việt là gì ?
  • What is orbit in english ?