optional sampling

optional sampling là gì? Ý nghĩa của từ optional sampling sự lấy mẫu tùy ý

  • optional sampling là gì ?

  • Ý nghĩa của từ optional sampling là gì ?
  • optional sampling là gì trong toán học ?
  • optional sampling dịch
  • optional sampling dictionary
  • optional sampling là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ optional sampling trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ optional sampling trong toán học
  • optional sampling tiếng việt là gì ?
  • What is optional sampling in english ?