optional

optional là gì? Ý nghĩa của từ optional không bắt buộc, tùy ý

  • optional là gì ?

  • Ý nghĩa của từ optional là gì ?
  • optional là gì trong toán học ?
  • optional dịch
  • optional dictionary
  • optional là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ optional trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ optional trong toán học
  • optional tiếng việt là gì ?
  • What is optional in english ?