option

option là gì? Ý nghĩa của từ option sự lựa chọn, luật lựa chọn

  • option là gì ?

  • Ý nghĩa của từ option là gì ?
  • option là gì trong toán học ?
  • option dịch
  • option dictionary
  • option là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ option trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ option trong toán học
  • option tiếng việt là gì ?
  • What is option in english ?