optimize

optimize là gì? Ý nghĩa của từ optimize tối ưu hóa

  • optimize là gì ?

  • Ý nghĩa của từ optimize là gì ?
  • optimize là gì trong toán học ?
  • optimize dịch
  • optimize dictionary
  • optimize là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ optimize trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ optimize trong toán học
  • optimize tiếng việt là gì ?
  • What is optimize in english ?