optimization control

optimization control là gì? Ý nghĩa của từ optimization control điều khiển tối ưu

  • optimization control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ optimization control là gì ?
  • optimization control là gì trong toán học ?
  • optimization control dịch
  • optimization control dictionary
  • optimization control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ optimization control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ optimization control trong toán học
  • optimization control tiếng việt là gì ?
  • What is optimization control in english ?