optimality

optimality là gì? Ý nghĩa của từ optimality tính tối ưu

  • optimality là gì ?

  • Ý nghĩa của từ optimality là gì ?
  • optimality là gì trong toán học ?
  • optimality dịch
  • optimality dictionary
  • optimality là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ optimality trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ optimality trong toán học
  • optimality tiếng việt là gì ?
  • What is optimality in english ?