opposite category

opposite category là gì? Ý nghĩa của từ opposite category phạm trù đối

  • opposite category là gì ?

  • Ý nghĩa của từ opposite category là gì ?
  • opposite category là gì trong toán học ?
  • opposite category dịch
  • opposite category dictionary
  • opposite category là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ opposite category trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ opposite category trong toán học
  • opposite category tiếng việt là gì ?
  • What is opposite category in english ?