operational method

operational method là gì? Ý nghĩa của từ operational method phương pháp toán tử

  • operational method là gì ?

  • Ý nghĩa của từ operational method là gì ?
  • operational method là gì trong toán học ?
  • operational method dịch
  • operational method dictionary
  • operational method là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ operational method trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ operational method trong toán học
  • operational method tiếng việt là gì ?
  • What is operational method in english ?