operation researrch

operation researrch là gì? Ý nghĩa của từ operation researrch vận trù học

  • operation researrch là gì ?

  • Ý nghĩa của từ operation researrch là gì ?
  • operation researrch là gì trong toán học ?
  • operation researrch dịch
  • operation researrch dictionary
  • operation researrch là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ operation researrch trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ operation researrch trong toán học
  • operation researrch tiếng việt là gì ?
  • What is operation researrch in english ?