operate

operate là gì? Ý nghĩa của từ operate tác dụng; làm các phép toán; kỹ. sử dụng; làm cho chuyển động

  • operate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ operate là gì ?
  • operate là gì trong toán học ?
  • operate dịch
  • operate dictionary
  • operate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ operate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ operate trong toán học
  • operate tiếng việt là gì ?
  • What is operate in english ?