one-way

one-way là gì? Ý nghĩa của từ one-way một lối

  • one-way là gì ?

  • Ý nghĩa của từ one-way là gì ?
  • one-way là gì trong toán học ?
  • one-way dịch
  • one-way dictionary
  • one-way là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ one-way trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ one-way trong toán học
  • one-way tiếng việt là gì ?
  • What is one-way in english ?