one-to-one

one-to-one là gì? Ý nghĩa của từ one-to-one một đối một

  • one-to-one là gì ?

  • Ý nghĩa của từ one-to-one là gì ?
  • one-to-one là gì trong toán học ?
  • one-to-one dịch
  • one-to-one dictionary
  • one-to-one là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ one-to-one trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ one-to-one trong toán học
  • one-to-one tiếng việt là gì ?
  • What is one-to-one in english ?