ohm

ohm là gì? Ý nghĩa của từ ohm ôm

  • ohm là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ohm là gì ?
  • ohm là gì trong toán học ?
  • ohm dịch
  • ohm dictionary
  • ohm là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ohm trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ohm trong toán học
  • ohm tiếng việt là gì ?
  • What is ohm in english ?