offset

offset là gì? Ý nghĩa của từ offset phân nhánh

  • offset là gì ?

  • Ý nghĩa của từ offset là gì ?
  • offset là gì trong toán học ?
  • offset dịch
  • offset dictionary
  • offset là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ offset trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ offset trong toán học
  • offset tiếng việt là gì ?
  • What is offset in english ?