odd substituend

odd substituend là gì? Ý nghĩa của từ odd substituend phép thế lẻ

  • odd substituend là gì ?

  • Ý nghĩa của từ odd substituend là gì ?
  • odd substituend là gì trong toán học ?
  • odd substituend dịch
  • odd substituend dictionary
  • odd substituend là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ odd substituend trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ odd substituend trong toán học
  • odd substituend tiếng việt là gì ?
  • What is odd substituend in english ?