octal system

octal system là gì? Ý nghĩa của từ octal system hệ cơ số tám, hệ bát phân

  • octal system là gì ?

  • Ý nghĩa của từ octal system là gì ?
  • octal system là gì trong toán học ?
  • octal system dịch
  • octal system dictionary
  • octal system là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ octal system trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ octal system trong toán học
  • octal system tiếng việt là gì ?
  • What is octal system in english ?