octahedron

octahedron là gì? Ý nghĩa của từ octahedron khối tám mặt

  • octahedron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ octahedron là gì ?
  • octahedron là gì trong toán học ?
  • octahedron dịch
  • octahedron dictionary
  • octahedron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ octahedron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ octahedron trong toán học
  • octahedron tiếng việt là gì ?
  • What is octahedron in english ?