obvious

obvious là gì? Ý nghĩa của từ obvious rõ ràng

  • obvious là gì ?

  • Ý nghĩa của từ obvious là gì ?
  • obvious là gì trong toán học ?
  • obvious dịch
  • obvious dictionary
  • obvious là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ obvious trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ obvious trong toán học
  • obvious tiếng việt là gì ?
  • What is obvious in english ?