oblique trial

oblique trial là gì? Ý nghĩa của từ oblique trial tam giác xiên

  • oblique trial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oblique trial là gì ?
  • oblique trial là gì trong toán học ?
  • oblique trial dịch
  • oblique trial dictionary
  • oblique trial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oblique trial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oblique trial trong toán học
  • oblique trial tiếng việt là gì ?
  • What is oblique trial in english ?