oblique prism

oblique prism là gì? Ý nghĩa của từ oblique prism lăng trụ xiên

  • oblique prism là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oblique prism là gì ?
  • oblique prism là gì trong toán học ?
  • oblique prism dịch
  • oblique prism dictionary
  • oblique prism là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oblique prism trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oblique prism trong toán học
  • oblique prism tiếng việt là gì ?
  • What is oblique prism in english ?