oblique line

oblique line là gì? Ý nghĩa của từ oblique line đường xiên

  • oblique line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oblique line là gì ?
  • oblique line là gì trong toán học ?
  • oblique line dịch
  • oblique line dictionary
  • oblique line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oblique line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oblique line trong toán học
  • oblique line tiếng việt là gì ?
  • What is oblique line in english ?