objective function

objective function là gì? Ý nghĩa của từ objective function trch.hàm mục tiêu

  • objective function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ objective function là gì ?
  • objective function là gì trong toán học ?
  • objective function dịch
  • objective function dictionary
  • objective function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ objective function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ objective function trong toán học
  • objective function tiếng việt là gì ?
  • What is objective function in english ?