object variable

object variable là gì? Ý nghĩa của từ object variable log.biến đối tượng

  • object variable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ object variable là gì ?
  • object variable là gì trong toán học ?
  • object variable dịch
  • object variable dictionary
  • object variable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ object variable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ object variable trong toán học
  • object variable tiếng việt là gì ?
  • What is object variable in english ?