object

object là gì? Ý nghĩa của từ object vật (thể), đối tượng // không tán thành

  • object là gì ?

  • Ý nghĩa của từ object là gì ?
  • object là gì trong toán học ?
  • object dịch
  • object dictionary
  • object là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ object trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ object trong toán học
  • object tiếng việt là gì ?
  • What is object in english ?