numerator

numerator là gì? Ý nghĩa của từ numerator tử số, tử thức

  • numerator là gì ?

  • Ý nghĩa của từ numerator là gì ?
  • numerator là gì trong toán học ?
  • numerator dịch
  • numerator dictionary
  • numerator là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ numerator trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ numerator trong toán học
  • numerator tiếng việt là gì ?
  • What is numerator in english ?