numeral

numeral là gì? Ý nghĩa của từ numeral chữ số // (bằng) số (thuộc) số

  • numeral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ numeral là gì ?
  • numeral là gì trong toán học ?
  • numeral dịch
  • numeral dictionary
  • numeral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ numeral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ numeral trong toán học
  • numeral tiếng việt là gì ?
  • What is numeral in english ?