normal curvature vector

normal curvature vector là gì? Ý nghĩa của từ normal curvature vector vectơ độ cong pháp tuyến

  • normal curvature vector là gì ?

  • Ý nghĩa của từ normal curvature vector là gì ?
  • normal curvature vector là gì trong toán học ?
  • normal curvature vector dịch
  • normal curvature vector dictionary
  • normal curvature vector là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ normal curvature vector trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ normal curvature vector trong toán học
  • normal curvature vector tiếng việt là gì ?
  • What is normal curvature vector in english ?