nominal

nominal là gì? Ý nghĩa của từ nominal kt.quy định (giá); (thuộc) tên

  • nominal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ nominal là gì ?
  • nominal là gì trong toán học ?
  • nominal dịch
  • nominal dictionary
  • nominal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ nominal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ nominal trong toán học
  • nominal tiếng việt là gì ?
  • What is nominal in english ?