new

new là gì? Ý nghĩa của từ new mới, hiện đại

  • new là gì ?

  • Ý nghĩa của từ new là gì ?
  • new là gì trong toán học ?
  • new dịch
  • new dictionary
  • new là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ new trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ new trong toán học
  • new tiếng việt là gì ?
  • What is new in english ?