neutral axis

neutral axis là gì? Ý nghĩa của từ neutral axis trục trung hoà

  • neutral axis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ neutral axis là gì ?
  • neutral axis là gì trong toán học ?
  • neutral axis dịch
  • neutral axis dictionary
  • neutral axis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ neutral axis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ neutral axis trong toán học
  • neutral axis tiếng việt là gì ?
  • What is neutral axis in english ?