negate

negate là gì? Ý nghĩa của từ negate log.phủ định

  • negate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ negate là gì ?
  • negate là gì trong toán học ?
  • negate dịch
  • negate dictionary
  • negate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ negate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ negate trong toán học
  • negate tiếng việt là gì ?
  • What is negate in english ?