navigation

navigation là gì? Ý nghĩa của từ navigation hàng hải, hàng hải học; đạo hàng, môn dẫn đường

  • navigation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ navigation là gì ?
  • navigation là gì trong toán học ?
  • navigation dịch
  • navigation dictionary
  • navigation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ navigation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ navigation trong toán học
  • navigation tiếng việt là gì ?
  • What is navigation in english ?