natural slope

natural slope là gì? Ý nghĩa của từ natural slope độ dốc tự nhiên

  • natural slope là gì ?

  • Ý nghĩa của từ natural slope là gì ?
  • natural slope là gì trong toán học ?
  • natural slope dịch
  • natural slope dictionary
  • natural slope là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ natural slope trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ natural slope trong toán học
  • natural slope tiếng việt là gì ?
  • What is natural slope in english ?