natural period

natural period là gì? Ý nghĩa của từ natural period chu kỳ riêng

  • natural period là gì ?

  • Ý nghĩa của từ natural period là gì ?
  • natural period là gì trong toán học ?
  • natural period dịch
  • natural period dictionary
  • natural period là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ natural period trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ natural period trong toán học
  • natural period tiếng việt là gì ?
  • What is natural period in english ?