narrow beam

narrow beam là gì? Ý nghĩa của từ narrow beam mt.chùm hẹp

  • narrow beam là gì ?

  • Ý nghĩa của từ narrow beam là gì ?
  • narrow beam là gì trong toán học ?
  • narrow beam dịch
  • narrow beam dictionary
  • narrow beam là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ narrow beam trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ narrow beam trong toán học
  • narrow beam tiếng việt là gì ?
  • What is narrow beam in english ?