nappe

nappe là gì? Ý nghĩa của từ nappe [tầng, lớp] phủ; vỏ

  • nappe là gì ?

  • Ý nghĩa của từ nappe là gì ?
  • nappe là gì trong toán học ?
  • nappe dịch
  • nappe dictionary
  • nappe là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ nappe trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ nappe trong toán học
  • nappe tiếng việt là gì ?
  • What is nappe in english ?