mutable

mutable là gì? Ý nghĩa của từ mutable thay đổi được, biến đổi được

  • mutable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mutable là gì ?
  • mutable là gì trong toán học ?
  • mutable dịch
  • mutable dictionary
  • mutable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mutable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mutable trong toán học
  • mutable tiếng việt là gì ?
  • What is mutable in english ?