multiply transitive

multiply transitive là gì? Ý nghĩa của từ multiply transitive [bắc cầu, truyền ứng] bội

  • multiply transitive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ multiply transitive là gì ?
  • multiply transitive là gì trong toán học ?
  • multiply transitive dịch
  • multiply transitive dictionary
  • multiply transitive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ multiply transitive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ multiply transitive trong toán học
  • multiply transitive tiếng việt là gì ?
  • What is multiply transitive in english ?