multigrade

multigrade là gì? Ý nghĩa của từ multigrade nhiều bậc

  • multigrade là gì ?

  • Ý nghĩa của từ multigrade là gì ?
  • multigrade là gì trong toán học ?
  • multigrade dịch
  • multigrade dictionary
  • multigrade là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ multigrade trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ multigrade trong toán học
  • multigrade tiếng việt là gì ?
  • What is multigrade in english ?