multidimensional

multidimensional là gì? Ý nghĩa của từ multidimensional nhiều chiều

  • multidimensional là gì ?

  • Ý nghĩa của từ multidimensional là gì ?
  • multidimensional là gì trong toán học ?
  • multidimensional dịch
  • multidimensional dictionary
  • multidimensional là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ multidimensional trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ multidimensional trong toán học
  • multidimensional tiếng việt là gì ?
  • What is multidimensional in english ?