moving trihedral

moving trihedral là gì? Ý nghĩa của từ moving trihedral tam diện động

  • moving trihedral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ moving trihedral là gì ?
  • moving trihedral là gì trong toán học ?
  • moving trihedral dịch
  • moving trihedral dictionary
  • moving trihedral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ moving trihedral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ moving trihedral trong toán học
  • moving trihedral tiếng việt là gì ?
  • What is moving trihedral in english ?