moving

moving là gì? Ý nghĩa của từ moving lưu động, di chuyển, chuyển động; tk. trượt

  • moving là gì ?

  • Ý nghĩa của từ moving là gì ?
  • moving là gì trong toán học ?
  • moving dịch
  • moving dictionary
  • moving là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ moving trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ moving trong toán học
  • moving tiếng việt là gì ?
  • What is moving in english ?