moving axis

moving axis là gì? Ý nghĩa của từ moving axis trục động

  • moving axis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ moving axis là gì ?
  • moving axis là gì trong toán học ?
  • moving axis dịch
  • moving axis dictionary
  • moving axis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ moving axis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ moving axis trong toán học
  • moving axis tiếng việt là gì ?
  • What is moving axis in english ?