movement

movement là gì? Ý nghĩa của từ movement sự chuyển động, sự di chuyển

  • movement là gì ?

  • Ý nghĩa của từ movement là gì ?
  • movement là gì trong toán học ?
  • movement dịch
  • movement dictionary
  • movement là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ movement trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ movement trong toán học
  • movement tiếng việt là gì ?
  • What is movement in english ?