move

move là gì? Ý nghĩa của từ move chuyển động; đi; trch. nước đi (bài)

  • move là gì ?

  • Ý nghĩa của từ move là gì ?
  • move là gì trong toán học ?
  • move dịch
  • move dictionary
  • move là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ move trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ move trong toán học
  • move tiếng việt là gì ?
  • What is move in english ?